BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22092/5, Ing. Karolovi Pajerovi

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Trnávka, a to parc. č. 22092/5 – záhrady vo výmere 127 m², LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do výlučného vlastníctva Ing. Karolovi Pajerovi, Bratislava, za cenu 26 771,97 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 22/2018, vypracovaného Ing. Naďou Antošovou, a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 204,35 Eur/m², čo pri výmere 127 m² predstavuje sumu celkom 25 952,45 Eur.
 
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za bezdôvodné užívanie pozemku parc. č. 22092/5 vo výmere 127 m² spätne za obdobie od 26. 07. 2017 do 26. 06. 2018 v sume  819,52 Eur a za obdobie od 27. 06. 2018 do podpísania kúpnej zmluvy kupujúcim bude táto časť kúpnej ceny stanovená pri podpísaní kúpnej zmluvy.
 
Náhrada za bezdôvodné užívanie pozemku vychádza zo sadzby 7,00 Eur/m²/rok podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemku, ktorý bol dlhodobo užívaný ako záhrada k priľahlému pozemku, parc. č. 14007/1, a rodinnému domu, súpis. č. 4405, nachádzajúceho sa na vedľajšom pozemku, parc. č. 14007/2. Záujmový pozemok sa nachádza v ucelenej oplotenej nehnuteľnosti spolu s vlastnými pozemkami žiadateľa, nadobudnutými do jeho vlastníctva od 26. 07. 2017, je začlenený ako súčasť oplotenej nehnuteľnosti, užívaný ako záhrada. Predajom pozemku dôjde k sceleniu pozemkov vo vlastníctve žiadateľa a vznikne ucelený majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľa s prístupom k rodinnému domu a pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.
Iné formy predaja  pozemku uvedené v § 9a  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí poukazujúc na situovanie pozemkov vo vlastníctve žiadateľov a predávaného pozemku, keď predajom predmetného pozemku dôjde k sceleniu pozemkov a vytvoreniu majetkovoprávne usporiadaného celku vo vlastníctve žiadateľov, by nebolo vhodné aplikovať na tento prípad.