BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemkov zastavaných časťou stavby vo vlastníctve nadobúdateľov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3157/12 a parc. č. 3157/13, do vlastníctva Ing. Jany Hudecovej

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvorených pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 3157/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m² a parc. č. 3157/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m², oddelené podľa GP č. 1/2016, od pozemkov registra „E“ parc. č. 302/200 a parc. č. 339/1, evidovaných na LV č. 7868, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, prekrývajúce sa v časti s pozemkom registra „C“ parc. č. 3157/7, bez založeného listu vlastníctva, zastavaných časťou stavieb vo vlastníctve nadobúdateľov, do vlastníctva Ing. Jany Hudecovej, , Bratislava, za cenu 145,65 Eur/m², celkom za  kúpnu cenu 1 469,20 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 116/2017, vypracovaného Ing. Ivetou  Engelmanovou, a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 145,65 Eur/m², čo pri výmere 8 m² predstavuje sumu celkom 1 165,20 Eur.
 
Druhá časť kúpnej ceny je stanovená v sume 304,00 Eur a tvorí náhradu za bezdôvodné užívanie pozemkov, parc. č. 3157/12 a parc. č. 3157/13, spolu vo výmere 8 m², spätne za obdobie dvoch rokov, a vychádza zo sadzby 19,00 Eur/m²/rok podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcou v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.