BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2016

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2016.