BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke mestských plôch na graffiti umenie

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 8 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011 zo dňa 15. 12. 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy:

1. Uzatvorenie zmluvy o výpožičke k mestskej ploche pre graffiti umenie, ktorej predmetom je Most č. 059 Romanova ulica, situovaný na časti pozemku registra „C“ parc. č. 1446, k. ú. Petržalka, za účelom vytvorenia, následného užívania a upravovania graffiti umenia na vypožičanej ploche, na dobu maximálne jedného roka, bezodplatne záujemcovi: Jozef Fodor, Bratislava, ktorý sa prihlásil prostredníctvom on line dotazníka, s podmienkou, že zmluva o výpožičke bude vypožičiavateľom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o výpožičke nebude vypožičiavateľom  v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie v bode 1 stratí platnosť.
2. Uzatvorenie zmluvy o výpožičke k mestskej ploche pre graffiti umenie, ktorej predmetom je Most č. 166.1 Panónska cesta – Janíkov dvor – pravá strana, situovaný na časti pozemku registra „C“ parc. č. 2150/5, k. ú. Petržalka, za účelom vytvorenia, následného užívania a upravovania graffiti umenia na vypožičanej ploche, na dobu maximálne jedného roka, bezodplatne záujemcovi: Andrej Sýkora,  Cífer, ktorý sa prihlásil prostredníctvom on line dotazníka, s podmienkou, že zmluva o výpožičke bude vypožičiavateľom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o výpožičke  nebude vypožičiavateľom  v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie v bode 2 stratí platnosť.
3. Uzatvorenie zmluvy o výpožičke k mestskej ploche pre graffiti umenie, ktorej predmetom je Most č. 166.2 – Panónska cesta  – Janíkov dvor – ľavá strana, situovaný na časti pozemku registra „C“ parc. č. 2150/5, k. ú. Petržalka, za účelom vytvorenia, následného užívania a upravovania graffiti umenia na vypožičanej ploche, na dobu maximálne jedného roka, bezodplatne záujemkyni: Zuzana Hríbová, Martin, ktorá sa prihlásila prostredníctvom on line dotazníka, s podmienkou, že zmluva o výpožičke bude vypožičiavateľkou podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o výpožičke  nebude vypožičiavateľkou  v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie v bode 3 stratí platnosť.
4. Uzatvorenie zmluvy o výpožičke k mestskej ploche pre graffiti umenie, ktorej predmetom je Most č. 007 Slovnaftská ulica – Malý Dunaj, situovaný na časti pozemku registra „C“ parc. č. 3879/13, k. ú. Ružinov, za účelom vytvorenia, následného užívania a upravovania graffiti umenia na vypožičanej ploche, na dobu maximálne jedného roka, bezodplatne záujemcovi: Roman Tóth, Bratislava, ktorý sa prihlásil prostredníctvom on line dotazníka, s podmienkou, že zmluva o výpožičke bude vypožičiavateľom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o výpožičke nebude vypožičiavateľom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie v bode 4 stratí platnosť.
5. Uzatvorenie zmluvy o výpožičke k mestskej ploche pre graffiti umenie, ktorej predmetom je Most č. 63-006P Popradská ulica – Malý Dunaj – pravá strana, situovaný na časti pozemku registra „C“ parc. č. 6085/1, k. ú. Ružinov, za účelom vytvorenia, následného užívania a upravovania graffiti umenia na vypožičanej ploche, na dobu maximálne jedného roka, bezodplatne záujemcovi: Michal Turkovič, Bratislava, ktorý sa prihlásil prostredníctvom on line dotazníka, s podmienkou, že zmluva o výpožičke bude vypožičiavateľom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o výpožičke  nebude vypožičiavateľom  v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie v bode 5 stratí platnosť.
6. Uzatvorenie zmluvy o výpožičke k mestskej ploche pre graffiti umenie, ktorej predmetom je Most č. 63-006L Popradská ulica – Malý Dunaj – ľavá strana, situovaný na časti pozemku registra „C“ parc. č. 6085/1, k. ú. Ružinov, za účelom vytvorenia, následného užívania a upravovania graffiti umenia na vypožičanej ploche, na dobu maximálne jedného roka, bezodplatne záujemkyni: Petra Tóth, Belá, ktorá sa prihlásila prostredníctvom on line dotazníka, s podmienkou, že zmluva o výpožičke bude vypožičiavateľom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o výpožičke  nebude vypožičiavateľkou  v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie v bode 6 stratí platnosť.
7. Uzatvorenie zmluvy o výpožičke k mestskej ploche pre graffiti umenie, ktorej predmetom je Most č. 090A – Most na Rondeli D1 Prístavný most, situovaný na časti pozemku registra „C“ parc. č. 4027/46 a parc. č. 15425/39, k. ú. Nivy, za účelom vytvorenia, následného užívania a upravovania graffiti umenia na vypožičanej ploche, na dobu maximálne jedného roka, bezodplatne záujemcovi: Legálne Graffiti Zóny, o.z., so sídlom Telocvičná 34, Bratislava, ktorý sa prihlásil prostredníctvom on line dotazníka, s podmienkou, že zmluva o výpožičke bude vypožičiavateľom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o výpožičke nebude vypožičiavateľom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie v bode 7 stratí platnosť.