Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 25.05.2023

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 30. 04. 2023

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023

 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č ..../2023 z ...... 2023 o dani za ubytovanie

 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č ..../2023 z ...... 2023 o dani za užívanie verejného priestranstva

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č ..... /2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

  Materiály
 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení neskorších predpisov

 7. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka

  Materiály
 8. 8.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke, konsolidovanej účtovnej závierke, návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2022 a návrhu na zmenu stanov, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

  Materiály
 9. 9.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a správe o hospodárení za rok 2022, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu

  Materiály
 10. 10.Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 11. 11.Návrh na zníženie ceny odplaty za vecné bremeno ako prípadu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa Kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky

 12. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13145/73 a parc. č. 22072/1, Skalická cesta, spoločnosti ACS 5, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/1, spoločnosti Tank-o-mat Engineering s.r.o., so sídlom v Bratislave

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Petržalka, pre občianske združenie Športový klub MEDVEDICA so sídlom v Bratislave

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zúženia účelu nájmu nebytových priestorov na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/1, spoločnosti Dom Pierot s. r. o. so sídlom v Bratislave

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v budove súpis. č. 2506 na Odborárskom námestí 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Staromestskú knižnicu so sídlom v Bratislave

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4778/93, Železniciam Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1998, Adriane Kozmonovej

  Materiály
 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytového domu

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predlženia nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre občianske združenie Ulita so sídlom v Bratislave

  Materiály
 22. 22.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 1. štvrťrok 2023

 23. 23.Návrh komplexného riešenia problematiky domov v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 24. 24.Návrh na doplnenie a aktualizáciu uznesenia k žiadostiam na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 25. 25.Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch základných umeleckých škôl a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022, plán investícií pre rok 2023 a prehľad činnosti za obdobie 2019-2023

 26. 26.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Oravskej ulici

  Materiály
 27. 26a.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Vinohrady, Krahulčia ulica, vo vlastníctve Ing. Stanislava Kohouteka

 28. 27.Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9920/1 a účelovej cesty vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja

  Materiály
 29. 28.Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“, k. ú. Nové Mesto

  Materiály
 30. 29.Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech hlavného mesta SR Bratislavy v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“, k. ú. Nové Mesto

  Materiály
 31. 30.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 338/2019, bod 1, zo dňa 21. 11. 2019, ktorým boli zverené nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava–Petržalka

 32. 30a.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 1141/2010 zo dňa 07.10.2010, ktorým bol schválený bezodplatný prevod nehnuteľností, podľa ustanovenia § 31b zákona č. 377/1990 Zb.

 33. 31.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Polianky, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

 34. 32.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Kozia 9, stavba súpis. č. 1601, pozemok parc. č. 722, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

  Materiály
 35. 33.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Mozartova 12, Mierová 6, Kupeckého 17, Šándorova 4, Sputniková 15, 17, Bebravská 9, Rajčianska 34, Ipeľská 3, Jurkovičova 3, Cígeľská 6, Karloveská 35, Donnerova 17, 19, 21, Studenohorská 33, Pavla Horova 11, Vavilovova 3, Vranovská 65, 67, Topoľčianska 21, vlastníkom bytov

 36. 34.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 590/2004 zo dňa 16. 12. 2004, uznesenia č. 287/2019 zo dňa 26. 09. 2019, uznesenia č. 548/2020 zo dňa 25. 06. 2020, uznesenia č. 594/2020 zo dňa 24. 09. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami

  Materiály
 37. 35.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 38. 36.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 39. 37.Rôzne

 40. .12.30 h vystúpenie občanov

 41. .Materiály na prihlásenie:

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Hraničná 13, Rumančeková 6, Sputniková 15, Svidnícka 21, Kríková 2, Rajčianska 44, vlastníkom bytov

 5. e.Informačný materiál k organizačným zmenám k 01. 05. 2023 a 20. 05. 2023

 6. f.Informačný materiál o riešení nezákonne umiestneného odpadu na území hlavného mesta SR Bratislavy