Bod č. 11

Návrh na zníženie ceny odplaty za vecné bremeno ako prípadu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa Kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.