Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v budove, súpis. č. 2506 na Odborárskom námestí 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Staromestskú knižnicu so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad  hodný  osobitného  zreteľa  podľa § 9a  ods.  9  písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytového priestoru č. N903 vo výmere 33,60 m² v suteréne stavby súpis. č. 2506 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 10319/1 na Odborárskom námestí 6 v k. ú. Staré Mesto, pre Staromestskú knižnicu, rozpočtovú organizáciu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, so sídlom na Blumentálskej 10/a v Bratislave, IČO 00226751, s cieľom skladovania kníh pre potreby knižnice nachádzajúcej sa na Blumentálskej 10/a, na dobu neurčitú, za nájomné 8,00 eur/m²/mesiac, čo pri výmere 33,60 m² predstavuje sumu 3 225,60 eur/rok za celý predmet nájmu,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom nebytového priestoru č. N903 vo výmere 33,60 m² v suteréne stavby súpis. č. 2506 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 10319/1 na Odborárskom námestí 6 v k. ú. Staré Mesto, pre Staromestskú knižnicu, rozpočtovú organizáciu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, so sídlom na Blumentálskej 10/a v Bratislave, IČO 00226751, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že Staromestská knižnica je verejná, univerzálna knižnica, zriadená mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto ako rozpočtová organizácia, ktorá poskytuje občanom knižničné služby formou prezenčných a absenčných výpožičiek, poskytuje odborne spracované bibliografie, písomné i ústne faktografické informácie, získava, odborne spracúva a v zmysle platných zákonov uchováva knižničný fond tak, aby každý občan mal možnosť získať potrebný prameň poznania a informácií, vedie systém katalógov, kartoték a bibliografický aparát, spracúva katalóg informácií o mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, spolupracuje s predškolskými zariadeniami, školami, vzdelávacími, kultúrnymi ustanovizňami, spolkami v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, poskytuje osobitné knižničné služby deťom, dôchodcom, telesne postihnutým a nezamestnaným občanom.