Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/1, spoločnosti Dom Pierot s. r. o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/1 - ostatná plocha vo výmere 27 m², LV č. 46, spoločnosti Dom Pierot s. r. o., so sídlom na Svätoplukovej 28 v Bratislave, IČO 50134116, s cieľom  vybudovania a užívania stavebného objektu SO 10 - úprava časti prístupovej komunikácie v súvislosti s realizáciou stavby „Bytový dom na Majerníkovej ulici“, na dobu neurčitú, za nájomné:
 
1. 24,75 eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 668,25 eur, za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu,
 
2. 16,34 eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 441,18 eur, za obdobie od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/1 vo výmere 27 m², pre spoločnosť Dom Pierot s. r. o., predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že stavebný objekt SO 10 - úprava časti prístupovej cesty je súčasťou objektovej skladby vydaného územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Bytový dom na Majerníkovej ulici“, ktorú bude spoločnosť Dom Pierot s. r. o., budovať na vlastných pozemkoch. K stavebnému konaniu na realizovanie stavby potrebuje stavebník preukázať k dotknutému pozemku vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.