Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Vinohrady, Krahulčia ulica, vo vlastníctve Ing. Stanislava Kohouteka

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
uplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/2 k celku, na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 18183 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 115 m², parc. č. 18184/1 – záhrady vo výmere 439 m², parc. č. 18184/2 – záhrady vo výmere 324 m², a stavbe súpis. č. 72 postavenej na pozemku parc. č. 18183, k. ú. Vinohrady, vedenom na LV č. 2229, za kúpnu cenu celkove 320 000,00 eur, od podielového spoluvlastníka Ing. Stanislava Kohouteka, Valašské Meziříčí, Česká republika,
 
s podmienkou:

splnomocnenia primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zapracovať kapitálový výdavok na krytie predmetnej kúpy v sume 320 000,00 eur do rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy rozpočtovým opatrením primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výdavok bude krytý zapojením dodatočného rezervného fondu v rovnakej sume.