Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/1, spoločnosti Tank-o-mat Engineering s. r. o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku v k. ú. Nivy, registra „C“ KN parc. č. 21895/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  35 m², zapísaného na LV č. 797, s cieľom  vybudovania a užívania výjazdu zo stavby „Kontajnerová čerpacia stanica  pohonných látok „TANK-O-MAT“ Karadžičova“ na Záhradnícku ulicu, pre spoločnosť Tank-o-mat Engineering s. r. o., so sídlom Klobučnícka 4, v Bratislave, IČO 48292681, na dobu neurčitú, za nájomné:
 
1. 37,50 eur/m²/rok, za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 35 m² predstavuje sumu ročne 1 312,50 eur,
 
2. 22,50 eur/m²/rok, za obdobie od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 35 m² predstavuje ročne sumu 787,50 eur,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 21895/1 v k. ú. Nivy je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, na ktorom spoločnosť Tank-o-mat Engineering s. r. o., plánuje výstavbu výjazdu zo stavby „Kontajnerová čerpacia stanica pohonných látok „TANK-O-MAT“ Karadžičova“ na Záhradnícku ulicu, pričom na vydanie stavebného povolenia na stavbu potrebuje stavebník preukázať k dotknutému pozemku vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.