Návrh uznesenia

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 30. 04. 2023

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy:
1.1 č. 1401/2022 časť B zo dňa 29.09.2022
1.2 č. 105/2023 časť C bod 2 zo dňa 23.03.2023
1.3 č. 110/2023 časť C zo dňa 23.03.2023

2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy:
2.1 č. 352/2019 časť C zo dňa 12.12.2019
2.2 č. 1186/2022 časť B zo dňa 07.04.2022
B. schvaľuje
​3. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky alebo jeho
časti:
3.1 č. 293/1996 časť B zo dňa 25.04.1996
3.2 č. 673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27.06.2012
3.3 č. 673/2012 časť C bod 7 zo dňa 27.06.2012
3.4 č. 746/2017 časť B bod 3 zo dňa 29.03.2017