Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 23.11.2023

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 31. 10. 2023

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023

 3. 3.Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 4. 4.Návrh Zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej doprave

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nájme bytov

  Materiály
 6. 6.Návrh na zmenu stanov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu

  Materiály
 7. 7.Návrh na uzatvorenie dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Generálneho investora Bratislavy a návrh na schválenie prevodu správy nehnuteľností v Bratislave, do správy príspevkovej organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislava

 8. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6651/8, Jeséniova ulica, spoločnosti Zámocké schody, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 105/3, Trnková ulica, Veronike Malej

 10. 10.Návrh na predaj spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2555/3, vlastníkom garáží v garážovom dome na Jasovskej 22 v Bratislave

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov a nájmu zariadenia kuchyne v Domove jesene života

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov a nájmu zariadenia kuchyne v Domove seniorov Lamač

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov ARCHA

 14. 14.Návrh na prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, n.o. na nizkoprahový útulok a zariadenie opatrovateľskej siužby Sv. Lujzy de Marillac

 15. 15.Návrh na prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, n.o. na nízkoprahovú nocľaháreň Sv. Vincenta de Paul

 16. 16.Správa o fungovaní Projektu dostupného bývania so sociálnou podporou

 17. 17.Správa o výsledkoch kontroly vykonanej mestskou kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvarom

 18. 18.Návrh na schválenie odmeny mestskej kontrolórke hlavného mesta SR Bratislavy

 19. 19.Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o združení č. 1/1996, ktorej účelom je združenie finančných prostriedkov na výkon vybraných činnosti veterinárnej asanácie na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 20. 19a.Informácia ako sa spoločnosť Eltraco, s. r. o., vyhla poplatku za rozvoj vo výške viac ako 4 000 000,00 eur

 21. 20.Návrh na menovanie zástupcov za zriaďovateľa do rady školy pri Základnej umeleckej škole Istrijská a pri Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta Panenská v Bratislave

 22. 21.Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy

 23. 22.Návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam na Obchodnej ulici č. 29 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

 24. 23.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Skalickej ceste

 25. 24.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, Plickova ulica, parc. č. 1537/42 a nasl., spoločnosti GULIREAL, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlých pozemkov

  Materiály
 26. 25.Návrh na zriadenie vecného bremena práva osadenia polopodzemného kontajnerového stojiska na odpad v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15273/1, Haburská ulica, v prospech spoločnosti Projekt T s.r.o., so sídlom v Bratislave

 27. 26.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 840/2017 zo dňa 24. 05. 2017, ktorým bolo schválené zverenie vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží – rybníkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Záhorská Bystrica, a návrh na zverenie inžinierskych stavieb vodohospodárskeho charakteru v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Záhorská Bystrica, do správy mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave

 28. 27.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Astrová 20, Raketová 12, Vrútocká 24, Sadmelijská 1, Lackova 5, Červeňákova 9, Repašského 3, Ožvoldíkova 8, Bradáčova 6, vlastníkom bytov

 29. 28.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 590/2004 zo dňa 16. 12. 2004, uznesenia č. 1011/2010 zo dňa 27. 05. 2010, uznesenia č. 17/2011 zo dňa 27. 01. 2011, uznesenia č. 464/2012 zo dňa 02. 02. 2012, uznesenia č. 548/2020 zo dňa 25. 06. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami

 30. 29.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 31. 30.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 32. 31.Rôzne

  Materiály
 33. .12.30 h vystúpenie občanov

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

 3. c.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 3, Komárnická 18, Astrová 14, Vŕbová 10, Beniakova 34, Budatínska 5, vlastníkom bytov