BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 24.10.2013

  • 24. októbra 2013
  • lavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa bude konať 24. októbra (štvrtok) začne po skončení pokračovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 25. a 26. 9. 2013 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poscho
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 9. 2013 2. Návrh na zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 3. Návrh rozhodnutia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava o proteste prokurátora k zákonnosti všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2012 o dani z nehnuteľností. 4. Petícia za vyhlásenie evolučného parku Bratislava (bude prerokovaný o 16.30 h) 5. Návrh na zriadenie automatickej požičovne mestských bicyklov (Bike sharing) 6. Návrh na doplnenie priorít hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti cyklodopravy na rok 2013 7. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Súčasný stav a požiadavky na obnovu vozidlového parku autobusov pre MHD 2

  2. 8.Rozvoj elektromobility v prostredí hlavného mesta SR Bratislavy 9. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2012 zo dňa 16. 04. 2012 k rozšíreniu predmetu nájmu o plochu 172,31 m2 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave pre Slovenský zväz ľadového hokeja, o. z., ako prípadu hodného osobitného zreteľa 10. Návrh na schválenie nájmu 50 m a 25 m bazéna Plavárne Pasienky, Junácka 4, Bratislava pre občianske združenia ako prípadu hodného osobitného zreteľa 11. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 946/2013 zo dňa 07.02.2013, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemkov v k. ú. Ružinov spoločnosti HELIOS, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 12. Návrh na schválenie rozšírenia predmetu nájmu nájomnej zmluvy č. 07 83 0998 04 00 o nebytové priestory v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemku parc. č. 363/3, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, so sídlom v Bratislave 13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov registra v Bratislave, v k. ú. Vinohrady, parc. č. 19620/2, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3600/1, uzatvorením dodatku k Zmluve o nájme nehnuteľností č. 08-83-1070-07-00 v znení Dodatku č. 08-83-1070-07-01, Dodatku č. 08-83-1070-07-02, Dodatku č. 08-83-1070-07-03, Dodatku č. 08-83-1070-07-04 a Dodatku č. 08-83-1070-07-05, mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave 14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23013/1, spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s. so sídlom v Bratislave 15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v k. ú. Trnávka, parc. č. 15737/93, parc. č.15737/308, parc. č. 15737/309, parc. č. 15737/310, parc. č. 15737/311 a parc. č. 22247/6, spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s. so sídlom v Bratislave 16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 939 a parc. č. 940/3, pre spoločnosť Imagine Development s.r.o. so sídlom v Bratislave 17. Návrh na ukončenie nájmu vyplývajúceho zo zmluvy o nájme č. 07 83 0681 06 00 týkajúcej sa nehnuteľnosti „Pavilónu E“ nachádzajúcej sa na Záporožskej ulici č. 8 v Bratislave, v k. ú. Petržalka dohodou a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti „Pavilónu E“ nachádzajúcej sa na Záporožskej ulici č. 8 v Bratislave, v k. ú. Petržalka, pre ŠKP - ŠPORT, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave 18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Antonovi Hercegovi, JUDr. Zuzane Hercegovej a Ing. arch. Romanovi Hájkovi 3 19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – veľkej telocvične, nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spol. GAUDEAMUS, s.r.o. so sídlom v Bratislave 20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – veľkej telocvične, nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spol. GALILEO SCHOOL, s.r.o. so sídlom v Bratislave 21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v objekte ZŠ na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spol. GALILEO SCHOOL, s.r.o. so sídlom v Bratislave 22. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8590/6, 8590/44 a 8609/10, spoločnosti Centre Investment, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 23. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1205/231, spoločnosti DSG s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 24. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5679/9, spoločnosti INTERPHARM Slovakia, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 25. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22404/5, spoločnosti Skladovacia a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 26. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 2432/18, Jurajovi Gajdárovi a manželke Kataríne Gajdárovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 27. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5580/9, Ing. Dagmar Vázalovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 28. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory, pozemku parc. č. 826/3, Pavlovi Grebečimu ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku, a pozemku parc. č. 832/13, Pavlovi Grebečimu v 1/2, Ivanovi Štelárovi v 1/4 a Gabriele Mažárovej v 1/4, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 29. Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 488/16, parc. č. 488/17, parc. č. 1429/3 a parc. č. 1429/5, Družstvu podielnikov Devín so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 30. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat 31. Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne 32. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava 33. Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností Národné tenisové centrum, a.s. a Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 34. Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy do správnej rady neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o. 4 35. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1253/2013 zo dňa 25. – 26. septembra 2013 (zmena dotácie na finančný príspevok) 36. Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 37. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 38. Návrh na sanáciu stavby bývalého obchodného domu „Nákupné centrum ŽITAVA“ – stavba súp. č. 5044, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 3605/1, katastrálne územie Vrakuňa 39. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 17870/4, parc. č. 17870/20, parc. č. 17870/27, parc. č. 17870/28 a parc. č. 17870/29, spoločnosti A M S E T s.r.o., so sídlom v Bratislave 40. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13461/7, Ľubošovi Klamovi v ½ a Emilovi Peškovi v ½ - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 41. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/1, parc. č. 5409/2, parc. č. 5409/3, parc. č. 5409/4, parc. č. 5409/5, parc. č. 5409/6, parc. č. 5409/7, parc. č. 5409/10, parc. č. 5409/11, parc. č. 5409/12, parc. č. 5409/14, parc. č. 5409/16, parc. č. 5409/17, pod stavbami vo vlastníctve žiadateľov 42. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2999/47 a parc. č. 2999/48, Staré Grunty, spoločnosti TELERVIS PLUS a.s. – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou a pozemku k nej priľahlého 43. Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7347/18,19,20 a parc. č. 21714/10, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave 44. Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Ružinov, a to prístavby zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby so súp. č. 110 nachádzajúcej sa na Smolníckej ulici č. 3 v Bratislave, do správy mestskej rozpočtovej organizácii Gerium 45. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14472/53, pieskovisko Banšelova ul., do správy mestskej časti Bratislava–Ružinov 46. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5607/1 a parc. č. 5607/2 – areál materskej školy Dudvážska 4, do správy mestskej časti Bratislava- Podunajské Biskupice 47. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Daxnerovo námestie 6, Andreja Mráza 8, Račianska 11, 13, J.C.Hronského 18, 20, Púpavova 4, Veternicová 1, Cabanova 8, Mamateyová 10, Medveďovej 17, Šustekova 9, Znievska 9, Vígľašská 6, Budatínska 41, Ľubovnianska 16, Žehrianska 7, Ľubovnianska 6, Gessayova 21 vlastníkom bytov 48. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Veternicová 1 vlastníkom garáže 5

    Materiály
  3. 49.Interpelácie 50. Rôzne

Informačné materiály

  1. a.Informačné materiály

  2. .Prijaté uznesenie