Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 24.10.2013

 • 24. októbra 2013
 • lavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa bude konať 24. októbra (štvrtok) začne po skončení pokračovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 25. a 26. 9. 2013 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poscho
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 9. 2013

 2. 2.Návrh na zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

  Materiály
 3. 3.Návrh rozhodnutia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava o proteste prokurátora k zákonnosti všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2012 o dani z nehnuteľností

  Materiály
 4. 4.Petícia za vyhlásenie evolučného parku Bratislava - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 5. 5.Návrh na zriadenie automatickej požičovne mestských bicyklov (Bike sharing)

 6. 6.Návrh na doplnenie priorít hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti cyklodopravy na rok 2013

 7. 7.Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Súčasný stav a požiadavky na obnovu vozidlového parku autobusov pre MHD

  Materiály
 8. 8A.Informácia o priebehu a záveroch mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta v plnom rozsahu k 30. 06. 2013 s termínom ukončenia 26. 09. 2013

  Materiály
 9. 8.Rozvoj elektromobility v prostredí hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 10. 9.Návrh na schválenie dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2012 zo dňa 16. 04. 2012 k rozšíreniu predmetu nájmu o plochu 172,31 m2 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave pre Slovenský zväz ľadového hokeja, o. z., ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 11. 10.Návrh na schválenie nájmu 50 m a 25 m bazéna Plavárne Pasienky, Junácka 4, Bratislava pre občianske združenia ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 12. 11.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 946/2013 zo dňa 07.02.2013, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemkov v k. ú. Ružinov spoločnosti HELIOS, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 13. 12.Návrh na schválenie rozšírenia predmetu nájmu nájomnej zmluvy č. 07 83 0998 04 00 o nebytové priestory v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemku parc. č. 363/3, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 14. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov registra v Bratislave, v k. ú. Vinohrady, parc. č. 19620/2, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3600/1, uzatvorením dodatku k Zmluve o nájme nehnuteľností č. 08-83-1070-07-00 v znení Dodatku č. 08-83-1070-07-01, Dodatku č. 08-83-1070-07-02, Dodatku č. 08-83-1070-07-03, Dodatku č. 08-83-1070-07-04 a Dodatku č. 08-83-1070-07-05, mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave

 15. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23013/1, spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s., so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 16. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v k. ú. Trnávka, parc. č. 15737/93, parc. č.15737/308, parc. č. 15737/309, parc. č. 15737/310, parc. č. 15737/311 a parc. č. 22247/6, spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s., so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 17. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 939 a parc. č. 940/3, pre spoločnosť Imagine Development s.r.o. so sídlom v Bratislave

 18. 17.Návrh na ukončenie nájmu vyplývajúceho zo zmluvy o nájme č. 07 83 0681 06 00 týkajúcej sa nehnuteľnosti "Pavilónu E" nachádzajúcej sa na Záporožskej ulici č. 8 v Bratislave, v k. ú. Petržalka dohodou a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti "Pavilónu E" nachádzajúcej sa na Záporožskej ulici č. 8 v Bratislave, v k. ú. Petržalka, pre ŠKP - ŠPORT, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 19. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Antonovi Hercegovi, JUDr. Zuzane Hercegovej a Ing. arch. Romanovi Hájkovi - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 20. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - veľkej telocvične, nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spol. GAUDEAMUS, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 21. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - veľkej telocvične, nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spol. GALILEO SCHOOL, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 22. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v objekte ZŠ na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spol. GALILEO SCHOOL, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 23. 22.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8590/6, 8590/44 a 8609/10, spoločnosti Centre Investment, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 24. 23.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1205/231, spoločnosti DSG s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 25. 24.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5679/9, spoločnosti INTERPHARM Slovakia, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 26. 25.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22404/5, spoločnosti Skladovacia a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 27. 26.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 2432/18, Jurajovi Gajdárovi a manželke Kataríne Gajdárovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 28. 27.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5580/9, Ing. Dagmar Vázalovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 29. 28.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory, pozemku parc. č. 826/3, Pavlovi Grebečimu ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku, a pozemku parc. č. 832/13, Pavlovi Grebečimu v 1/2, Ivanovi Štelárovi v 1/4 a Gabriele Mažárovej v 1/4, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 30. 29.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 488/16, parc. č. 488/17, parc. č. 1429/3 a parc. č. 1429/5, Družstvu podielnikov Devín so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 31. 30.Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat

  Materiály
 32. 30A.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 410/2011 k projektu Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava – Socio-eknomická analýza

  Materiály
 33. 30B.Protest Krajskej prokuratúry Bratislava proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/1993 o podmienkach používania erbu Bratislavy

  Materiály
 34. 30C.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1271/2013 zo dňa 25. – 26. 9. 2013

  Materiály
 35. 30D.Energetická politika Slovenskej republiky – informácia

  Materiály
 36. 31.Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

  Materiály
 37. 32.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

  Materiály
 38. 33.Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností Národné tenisové centrum, a.s., a Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

  Materiály
 39. 34.Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy do správnej rady neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o.

  Materiály
 40. 35.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1253/2013 zo dňa 25. - 26. septembra 2013 (zmena dotácie na finančný príspevok)

  Materiály
 41. 36.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009

  Materiály
 42. 37.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 43. 38.Návrh na sanáciu stavby bývalého obchodného domu "Nákupné centrum ŽITAVA" - stavba súpis. č. 5044, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 3605/1, katastrálne územie Vrakuňa

  Materiály
 44. 39.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 17870/4, parc. č. 17870/20, parc. č. 17870/27, parc. č. 17870/28 a parc. č. 17870/29, spoločnosti A M S E T s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 45. 40.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13461/7, Ľubošovi Klamovi v ½ a Emilovi Peškovi v ½ - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

  Materiály
 46. 41.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/1, parc. č. 5409/2, parc. č. 5409/3, parc. č. 5409/4, parc. č. 5409/5, parc. č. 5409/6, parc. č. 5409/7, parc. č. 5409/10, parc. č. 5409/11, parc. č. 5409/12, parc. č. 5409/14, parc. č. 5409/16, parc. č. 5409/17, pod stavbami vo vlastníctve žiadateľov

  Materiály
 47. 42.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2999/47 a parc. č. 2999/48, Staré Grunty, spoločnosti TELERVIS PLUS a.s. - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou a pozemku k nej priľahlého

 48. 43.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7347/18,19,20 a parc. č. 21714/10, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 49. 44.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Ružinov, a to prístavby zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby so súpis. č. 110 nachádzajúcej sa na Smolníckej ulici č. 3 v Bratislave, do správy mestskej rozpočtovej organizácii Gerium

 50. 45.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14472/53, pieskovisko Banšelova ul., do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 51. 46.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5607/1 a parc. č. 5607/2 - areál materskej školy Dudvážska 4, do správy mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

  Materiály
 52. 47.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Daxnerovo námestie 6, Andreja Mráza 8, Račianska 11, 13, J. C. Hronského 18, 20, Púpavova 4, Veternicová 1, Cabanova 8, Mamateyová 10, Medveďovej 17, Šustekova 9, Znievska 9, Vígľašská 6, Budatínska 41, Ľubovnianska 16, Žehrianska 7, Ľubovnianska 6, Gessayova 21, vlastníkom bytov

  Materiály
 53. 48.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Veternicová 1, vlastníkom garáže

  Materiály
 54. 49.Interpelácie

 55. 50.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch zadaných oddelením správy nehnuteľností

 4. d.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Budovateľská 1, 3, 7, Račianska 11, 13, J.C.Hronského 20, Ladislava Dérera 4, Závadská 14, Hany Meličkovej 25, Veternicová 3, Hlaváčikova 43, Hlaváčikova 39, Švabinského 20, Tupolevova 7, Lachova 37B, Furdekova 5, Gessayova 47, Budatínska 5, Ľubovnianska 16 vlastníkom bytov.

 5. e.Informácia o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01.04.2013 do 30.09.2013

 6. f.Informácia o prijímateľoch sociálnych služieb umiestnených v zariadení sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava za obdobie od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013

 7. g.Informácia k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 1017/2013 zo dňa 27.3.2013, ktorým bola prerokovaná správa dočasnej komisie o výsledku návštev bratislavských cintorínov

 8. h.Informácia o stave hrobových a urnových miest na cintorínoch v správe organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 9. i.Informácia o realizácii priorít mesta Bratislavy v oblasti cyklodopravy na rok 2013

 10. j.Informácia o zmene organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 15.10.2013

 11. k.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac september 2013