Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 15.12.2011

 • 15. decembra 2011, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2011

  Materiály
 2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 10/2007 o daní z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/2008 s účinnosťou dňom 1. januára 2012

  Materiály
 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov s účinnosťou dňom 1. januára 2012

 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2007 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších predpisov s účinnosťou dňom 1. januára 2012

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2007 o dani za ubytovanie v znení neskorších predpisov s účinnosťou dňom 1. januára 2012

  Materiály
 6. 6.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014

  Materiály
 7. 7.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011

  Materiály
 8. 8.Návrh na prerozdelenie výnosu podielovej dane

  Materiály
 9. 9.Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Zmeny a doplnky 02

 10. 10.Protikorupčné minimum pre Bratislavu - Materiál bol stiahnutý z rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy pred schválením programu tohto zasadnutia.

  Materiály
 11. 11.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 12. 12.Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v Bratislave vkladom hlavného mesta SR Bratislavy ako akcionára spoločnosti, alebo na prevod akcií hlavného mesta SR Bratislavy na spoločnosť TP SLOVAN, s.r.o., so sídlom v Bratislave a na predaj pozemkov parc. č. 15140/38, 57, 58, 68, 69, 70 a 71 v k. ú. Nové Mesto, spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v Bratislave - Rokovanie o materiáli bolo schválením procedurálneho návrhu predkladateľa prerušené s tým, že po doplnení informácií bude rokovanie o materiáli pokračovať na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 2. 2. 2012.

  Materiály
 13. 13.Zámer na transformáciu príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, na spoločnosť s ručením obmedzeným so 100% majetkovou účasťou mesta - Materiál bol stiahnutý z rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy pred schválením programu tohto zasadnutia.

  Materiály
 14. 14.Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy

  Materiály
 15. 15.Správa o vybavení Petície za vyčlenenie minimálne 5% z výdavkov z časti Doprava a komunikácie na rozvoj cyklodopravy

  Materiály
 16. 16.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2010

 17. 17.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009

 18. 18.Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2012

 19. 19.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 20. 20.Zámer na zrušenie príspevkovej organizácie PAMING – mestský investor pamiatkovej obnovy, zlúčením s príspevkovou organizáciou Generálny investor Bratislavy

  Materiály
 21. 21.Návrh na založenie a vstup hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do oblastnej organizácie cestovného ruchu

  Materiály
 22. 22.Návrh na spracovanie socio-ekonomickej analýzy pre projekt: „Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí“

 23. 23.Správy základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011

  Materiály
 24. 24.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 305/2011 zo dňa 20. 10. 2011 o realizácii nosného systému MHD v Bratislave a jaj regióne

 25. 25.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 186/2011 zo dňa 30. 6. 2011 v bode 3.1.2.2.

  Materiály
 26. 26.Návrh na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012

 27. 27.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Svidnícka 15, Komárnická 32,34, Medzilaborecká 23, Miletičova 32,34,36-Záhradnícka 85,87, Azalkova 6, Mraziarenská 21, Slovinská 8, Baltská 11, Učiteľská 1,2, Riazanská 14,16,18,20, Tbiliská 29, Hlaváčikova 35, Hrobákova 7, Šustekova 3, Beňadická 11, Krásnohorská 1, Vígľašská 4, Holíčska 7, Turnianska 2,4, Žehrianska 5, Hálova 13 vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 28. 28.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1159/2010 zo dňa 07.10.2010, č. 152/2011 zo dňa 26.05.2011

  Materiály
 29. 29.Návrh na odvolanie Ing. Petra Hanulíka, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z členstva v komisii pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR a návrh na voľbu Jána Panáka, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za člena komisie pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR

  Materiály
 30. 30.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 31. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa krátkodobého nájmu ľadovej plochy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1 pre Základnú školu Kalinčiakova, 831 04 Bratislava - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

  Materiály
 32. 32.Návrh na prenájom novovytvoreného pozemku parc. č. 15651/184, na Trnavskej ceste č. 100, v Bratislave, k. ú. Ružinov zvereného do správy organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy pre spoločnosť Ing. Andrej Kulla – Ing. Katarína Kullová, IČO 17465257, so sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

  Materiály
 33. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na I. poschodí objektu na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto pre Múzeum Mesta Bratislavy so sídlom v Bratislave - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

 34. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov Čajkovského ul. č. 5 - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

  Materiály
 35. 35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, parc.č. 11314/2, k. ú. Nové Mesto spoločnosti H-Stones s.r.o. so sídlom v Nových Zámkoch - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

  Materiály
 36. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy parc. č. 21877/1 a parc. č. 21864/1 spoločnosti KOCELOVA, s.r.o., so sídlom v Bratislave - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

  Materiály
 37. 37.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, parc.č. 4982/3, k. ú. Vinohrady, spoločnosti UBM Koliba s.r.o. so sídlom v Bratislave - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

  Materiály
 38. 38.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica Ing. Pavlovi Mazákovi a Mgr. Jane Mazákovej 4 - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

  Materiály
 39. 39.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 37 pre spoločnosť SOUND and LIGHT, s.r.o. so sídlom v Bratislave - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

  Materiály
 40. 40.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5417/4 a parc. č. 5430 pre Zberné suroviny a.s. so sídlom v Žiline - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

  Materiály
 41. 41.Návrh na nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

  Materiály
 42. 42.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 380 a stavby súp. č. 370, Michalská 5, spoločnosti BROKER, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, so započítaním existujúcich pohľadávok hlavného mesta SR Bratislava voči kupujúcemu, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

  Materiály
 43. 43.Návrh na zámenu pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemky vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

  Materiály
 44. 44.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1620/2, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

  Materiály
 45. 45.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc.č.1307/9, spoločnosti STAN s.r.o., so sídlom v Bratislave - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

 46. 46.Návrh na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti na Okánikovej ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

  Materiály
 47. 47.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

 48. 48.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí objektu na Pribišovej ul č. 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

 49. 49.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 813/2009 zo dňa 19. 11. 2009 - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

  Materiály
 50. 50.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1141/2010 zo dňa 7.10.2010 - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

  Materiály
 51. 51.Návrh na odpustenie dlhu v sume 1.043,20 Eur - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

  Materiály
 52. 52.Návrh na odpustenie dlhu v sume 1.230,29 Eur - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

  Materiály
 53. 53.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 615,55 Eur - Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 413/2011 bude materiál prerokovaný na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 19. 1. 2012.

  Materiály
 54. 53.Interpelácie

 55. 54.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informačné materiály

 2. .Prijaté uznesenie