Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 28.04.2022

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 03. 2022

  Materiály
 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022

 3. 3.Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2022 z rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej Investičnej banky, zo Zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/0100 od Československej obchodnej banky, a. s. a zo Zmluvy o úverovom rámci č. 000290/CORP/2020 od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, pre hlavné mesto SR Bratislavu

 4. 4.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č. 1

 5. 5.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – oblasť zdravotníctva - zmena čl. 33 ods. 1 písm. c) a čl. 34 ods. 1 písm. f), vypustenie čl. 33 ods. 1 písm. e) a čl. 34 ods. 1 písm. g), hospodárenie s majetkom Bratislavy - zmena čl. 80 ods. 2 písm. c)

  Materiály
 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Vajnory

  Materiály
 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Rača

  Materiály
 10. 10.Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR so sídlom v Bratislave

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1234/2013 zo dňa 25. a 26. 09. 2013 a č. 1331/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorými bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 12. 11a.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní s Nevzatom Abazim a návrh na odkúpenie stánku rýchleho občerstvenia na Námestí slobody v Bratislave, na častiach pozemkov k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7776/1 a 21725/3 do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 13. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 770/2021 zo dňa 25. 03. 2021, ktorým bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Národnej banke Slovenska so sídlom v Bratislave

 14. 12a.Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1165/2022 zo dňa 31.03.2022, ktorým bol schválený návrh na zámenu ako prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave so Slovenskou republikou – Železnicami Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

 15. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9883/1, Valérii Šimanovej

  Materiály
 16. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži

 17. 15.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 18. 16.Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy

 19. 17.Návrh na menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

  Materiály
 20. 18.Návrh na vymenovanie riaditeľky príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy

  Materiály
 21. 18a.Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.

  Materiály
 22. 19.Informácia o prevádzke Mestského karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova vrátane finančných nákladov

 23. 20.Návrh na schválenie podania žiadostí na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR, a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 24. 21.Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy, 2022

 25. 22.Návrh na zverenie drevených vianočných stánkov do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

  Materiály
 26. 22a.Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1057/2021 zo dňa 18.11.2021, ktorým bolo schválené zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 431/2020 zo dňa 30.04.2020 a zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5003 a nasl., do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

  Materiály
 27. 23.Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 28. 24.Návrh na nájom pozemku - záhrady v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5345/1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 29. 25.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 30. 26.Informácia o realizácií nového dopravného prepojenia cesty II/505 v mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 31. 27.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Medzilaborecká 6, Klincová 9, Muškátová 50, 52, Kvačalova 22, Trenčianska 46, Medzilaborecká 6, 10, 12, 14, Karloveská 29, 35, Beniakova 24, 26, 28, 30, 32, 34, Ušiakova 4, Gercenova 19, Pečnianska 11, vlastníkom bytov

 32. 28.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Vietnamská 40

  Materiály
 33. 29.Návrh na vypustenie bodov z uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a to uznesenia č. 517/2004 zo dňa 28. 10. 2004, uznesenia č. 813/2005 zo dňa 22. 09. 2005, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Beniakova 24 – 34

 34. 30.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 35. 31.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 36. 32.Rôzne

 37. .16.00 h vystúpenie občanov

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 1066/2021 zo dňa 16.12.2021

 3. c.Informácia o plnení opatrení vyplývajúcich z kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 186/1999 časť B zo dňa 02. 12. 1999

 4. d.Informačný materiál o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

 5. e.Princípy a štandardy povrchov chodníkov

 6. f.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 7. g.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov v inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01.01.2021 do 31.12.2021

  Materiály
 8. h.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Stropkovská 15, Medzilaborecká 8, 12, 14, Beniakova 24, 26, 28, 30, 32, 34, Hlaváčikova 37, Markova 9, Gercenova 19, Gessayova 35, vlastníkom bytov