Návrh čiastkového uznesenia - Aufrichtová Zuzana

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

zmeniť formuláciu na množné číslo:
„...o určení názvov verejných priestranstiev...“