Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1234/2013 zo dňa 25. a 26. 09. 2013 a č. 1331/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorými bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1234/2013 zo dňa 25. a 26. 09. 2013, ktorým bol schválený nájom pozemkov v k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o., so sídlom na Dvořákovom nábreží 10 v Bratislave, IČO 25835672, a na základe ktorého bola uzatvorená zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0364-13-00 v znení dodatku č. 08-83-0364-13-01 a dodatku č. 08-83-0364-13-02, takto:

1.1 text pôvodnej časti uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1234/2013 v znení:
„nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto,
časť parc. č. 956/25 – ostatné plochy vo výmere 21 m² (ako diel 2),
časť parc. č. 22372/14 – ostatné plochy vo výmere 299 m² (ako diely 3 + 4 + 5),
časť parc. č. 22370/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 206 m² (ako diely 6 + 7 + 8),
časť parc. č. 22370/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m² (ako diel 9),
časť parc. č. 956/22 – ostatné plochy vo výmere 3 m² (ako diel 10),
časť parc. č. 21462/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m² (ako diel 11) a
časť parc. č. 1050/19 – ostatné plochy vo výmere 356 m² (ako diel 12),
spolu vo výmere 914 m²“

sa nahrádza novým textom v znení:
„nájom pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto:
- časť parc. č. 22372/14 – ostatná plocha vo výmere 124,88 m²,
- parc. č. 22372/116 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 66 m²,
- parc. č. 1050/19 – ostatná plocha vo výmere 356 m²,
- časť parc. č. 21462/21 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 26,27 m²,
- časť parc. č. 956/25 – ostatná plocha vo výmere 29,32 m²,
- parc. č. 956/57 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m²,
- parc. č. 21462/27 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 m²,
- časť parc. č. 21462/20 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 10,43 m²,
- časť parc. č. 21466/12 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 11,13 m²,
spolu vo výmere 646,03 m²“,

1.2 zrušuje sa text pôvodnej časti uznesenia v znení:
„za nájomné 18,00 eur/m²/rok, spolu vo výške 16 452,00 Eur/rok“
 
sa nahrádza novým textom v znení:
„za nájomné 1,00 euro/rok za celý predmet nájmu“,
 
2. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov úpravu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1331/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorým bol schválený nájom pozemkov v k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o., so sídlom na Dvořákovom nábreží 10 v Bratislave, IČO 25835672, a na základe ktorého bola uzatvorená zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0585 13 00, takto:

2.1 text pôvodnej časti uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1331/2013 v znení:
„nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto
1. časť parc. č. 956/25 - ostatné plochy vo výmere 98 m²,
2. časť parc. č. 1050/15 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m²,
3. časť parc. č. 1064/1 - ostatné plochy vo výmere 30 m²,
4. časť parc. č. 21426  - ostatné plochy vo výmere 33 m²,
5. časť parc. č. 21462/21 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m²,
6. časť parc. č. 21466/4  - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 123 m²,          
7. časť parc. č. 21466/8 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 46 m²,                      
8. časť parc. č. 22370/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 434 m²,          
9. časť parc. č. 22370/5 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 150 m²,          
10. časť parc. č. 22370/7 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m²,
11. časť parc. č. 22370/9 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 37 m²,          
12. časť parc. č. 22370/12 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m²,                        
13. časť parc. č. 22370/13 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 72 m²,
14. časť parc. č. 22370/14 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 105 m²,
15. časť parc. č. 22372/14 - ostatné plochy vo výmere 602 m²,
16. časť parc. č. 22372/39 - ostatné plochy vo výmere 22 m²,
spolu vo výmere 1 794 m²“

sa nahrádza novým textom v znení:
„nájom pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto:
- časť parc. č. 22370/13 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 8,98 m²,
- parc. č. 21466/10 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 m²,
- parc. č. 21466/11 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 25 m²,
- parc. č. 21466/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 113 m²,
- parc. č. 22370/9 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 80 m²,
- parc. č. 22370/24 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 35 m²,
- parc. č. 22370/23 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6 m²,
- časť parc. č. 21466/8 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 16,07 m²,
spolu vo výmere 286,05 m²“,

2.2 text pôvodnej časti uznesenia v znení:
„za nájomné 18,00 eur/m²/rok, spolu vo výške 32 292,00 Eur/rok“

sa nahrádza novým textom v znení:
„za nájomné 1,00 euro/rok za celý predmet nájmu“,
 
s podmienkou:

Dodatky k nájomným zmluvám budú nájomcom podpísané do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že dodatky k nájomným zmluvám nebudú nájomcom v uvedenej lehote podpísané, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie zmien uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, týkajúcich sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, prenajatých spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o., predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o zmenu pôvodných uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorými bol schválený pôvodný rozsah predmetu nájmu a pôvodná výška nájomného za pozemky, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.