Návrh uznesenia

Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou – Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu nehnuteľností medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO 00603481, a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, IČO 151866, ktorej predmetom budú nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to:
- pozemky registra „C“ KN v k. ú. Petržalka na Bohrovej 22, parc. č. 4924 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 413 m², parc. č. 4921/31  ostatné plochy vo výmere 492 m², novovytvorený pozemok parc. č. 4922/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 449 m², vzniknutý GP č. 202-B/2021 úradne overeným pod č. G1-2346/2021 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 4922/1, LV č. 1748,
- pozemok registra „C“ KN v k. ú. Petržalka na Romanovej 37, parc. č. 937/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 208 m², LV č. 2644,
- pozemok registra „C“ KN v k. ú. Petržalka na Záporožskej 8, novovytvorený pozemok parc. č. 4723/34 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 640 m², vzniknutý GP č. 202-C/2021 úradne overeným pod č. G1-2347/2021 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 4723/1, LV č. 1,
- pozemky registra „C“ KN v k. ú. Petržalka na Medveďovej 34/B, parc. č. 619 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 515 m², parc. č. 620/6 – ostatné plochy vo výmere 663 m², LV č. 1748,
- nehnuteľnosti v k. ú. Nové Mesto na Hálkovej 3, pozemky registra „C“ KN, parc. č. 12205/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 997 m², novovytvorený pozemok parc. č. 12205/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 969 m², vzniknutý podľa GP č. 525/2022 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 12205/3, LV č. 1, a stavba súpis. č. 726 Požiarna stanica na parc. č. 12205/3 spolu s príslušenstvom a vonkajšími úpravami, LV č. 1,
- pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto na Moravskej ul., parc. č. 11370/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m², LV č. 1,
- pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nivy na Mlynských Nivách 61, novovytvorený pozemok parc. č. 15354/93 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², vzniknutý GP č. 202-A/2021 úradne overeným pod č. G1-2345/2021 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 15354/72, LV č. 4288,

spolu zaokrúhlene v hodnote 3 270 100,00 eur podľa znaleckých posudkov,

za nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to:
- pozemky registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto na Junáckej 4, parc. č. 15123/4 ostatné plochy vo výmere 5 495 m² a parc. č. 15123/84 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 404 m², LV č. 5876,
- pozemok registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady, Kačín, parc. č. 19685/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 232 m², LV č. 7085,
- stavba v k. ú. Petržalka na Šintavskej 2, súpis č. 3116 – registratúrne stredisko archív umiestnená na pozemku parc. č. 1830, LV č. 4583, spolu s príslušenstvom,
- stavba v k. ú. Petržalka na Hrobákovej 3, súpis č. 1634, umiestnená na pozemku parc. č. 1008, LV č. 4387, spolu s príslušenstvom,

spolu zaokrúhlene v hodnote 3 270 800,00 eur podľa znaleckých posudkov,

s podmienkami:

1. Zámenná zmluva bude Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podpísaná do 160 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že zámená zmluva nebude Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava uhradí finančný rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľnosti 700,00 eur Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky naraz do 30 dní od nadobudnutia platnosti zámennej zmluvy.
3. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zriaďuje vecné bremeno práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 4723/1 v rozsahu podľa GP č. 202-C/2021 úradne overeného pod č. G1-2347/2021 v prospech vlastníka novovytvoreného pozemku parc. č. 4723/34 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 640 m², vzniknutého GP č. 202-C/2021 úradne overeného pod č. G1-2347/2021 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 4723/1, LV č. 1.

Zámena sa uskutočňuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu, že zámenou príde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov a stavieb alebo areálov vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, zosúladeniu užívacieho stavu so stavom právnym, čo umožní efektívnejšiu a hospodárnejšiu starostlivosť o nehnuteľnosti a vykonávanie zákonom stanovených funkcií  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.