Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 12.12.2019

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2019

  Materiály
 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

 3. 3.Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti

 5. 5.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2022

 6. 6.Návrh na uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou na roky 2020 – 2024

 7. 7.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti udeľovania súhlasov pre príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu

  Materiály
 8. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2019 - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

  Materiály
 9. 9.Personálne zmeny v neziskovej organizácii Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.

  Materiály
 10. 9a.Schválenie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do dozornej rady Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board.

  Materiály
 11. 10.Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, a.s.

 12. 11.Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 13. 12.Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.

 14. 13.Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú spoločnosť METRO Bratislava, a.s.

 15. 14.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018, návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2018 a výročná správa spoločnosti za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

  Materiály
 16. 15.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

  Materiály
 17. 16.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s.

 18. 17.Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Dome tretieho veku.

  Materiály
 19. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17352/1, parc. č. 17359, parc. č. 17360/1, RNDr. Marianne Cíchovovej, PhD. a spol.

 20. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1507/6 a parc. č. 1533/3, Bratislavskému samosprávnemu kraju so sídlom v Bratislave

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2381/16, Petrovi Pčolinskému a Mgr. art. Ondrejovi Mázikovi - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2910/15 a parc. č. 3888/152, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4735/2, spoločnosti Beskydská 10 s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 23. 23.Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ – pokračovanie - AKO DRUHÝ BOD POOBEDE

 24. 23a.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3503/17

 25. 24.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 26. 25.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2020

 27. 25a.Návrh na schválenie odmeny mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 28. 26.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  Materiály
 29. 27.Návrh grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave - AKO TRETÍ BOD POOBEDE

 30. 28.Návrh zmluvy o vysporiadaní zhodnotenia cudzieho majetku medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja

 31. 29.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Svätoplukova 41, Šándorova 2, Košická 14, Bebravská 7, Rajčianska 20, 22, Rajčianska 24, 26, 28, Kríková 16, 18, Vavilovova 22, Šustekova 29, Krásnohorská 3, Holíčska 3, vlastníkom bytov

  Materiály
 32. 30.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Pustá 3

  Materiály
 33. 31.Petícia za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom Meste (materiál bude prerokovaný o 16.30 h po vystúpení občanov)

 34. 32.Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a ďalšie súvisiace opatrenia vyplývajúce z politiky etiky v zmysle Protikorupčného minima pre Bratislavu

 35. 33.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 36. 34.Interpelácie - AKO PRVÝ BOD POOBEDE

 37. 35.Rôzne

 38. .Materiály na prihlásenie:

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 110/2019 zo dňa 28. 03. 2019

 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 5. e.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Šándorova 2, Rajčianska 20, 22, Rajčianska 24, 26, 28, Kríková 16, 18, Ľudovíta Fullu 14, Studenohorská 52, Pifflova 8, Krásnohorská 3, vlastníkom bytov

  Materiály
 6. f.Informácia o vyhotovení opravného rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov týkajúce sa poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Lenky Antalovej Plavuchovej - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

  Materiály
 7. g.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac október 2019