Návrh uznesenia

Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. percentuálne podiely mestských častí pre rok 2020 nasledovne: 

Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy jednotlivo
pre daň z príjmu fyzických osôb (DPFO),  pre daň z nehnuteľností (DzN)
a pre výnosy z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy (VPNM)
zaokrúhlené na štyri desatinné miesta
 
Mestská časť %
DPFO
%
DzN
%
VPNM
Staré Mesto 9,3369% 13,0379% 10,4258%
Pod. Biskupice 5,2007% 3,8221% 4,7950%
Ružinov 17,3923% 23,0419% 19,0545%
Vrakuňa 4,5974% 2,3500% 3,9361%
Nové Mesto 9,0011% 13,4860% 10,3207%
Rača 5,2930% 5,7481% 5,4269%
Vajnory 1,3891% 2,2423% 1,6402%
Devín 0,3112% 0,4359% 0,3479%
Devínska Nová Ves 4,2564% 8,5127% 5,5087%
Dúbravka 7,7009% 4,2577% 6,6878%
Karlova Ves 7,3019% 4,9456% 6,6086%
Lamač̌ 1,6028% 1,6038% 1,6030%
Záhorská́ Bystrica 1,2747% 1,2845% 1,2775%
Čunovo 0,3146% 0,3115% 0,3137%
Jarovce 0,6675% 0,5768% 0,6415%
Petržalka 23,4203% 13,6279% 20,5389%
Rusovce 0,9392% 0,7153% 0,8733%
SPOLU 100,0000% 100,0000% 100,0000%
 
 
 
2. príspevok Bratislavy malým mestským častiam pre rok 2020 stanovený  čl. 91, ods. 1, písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
B. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
1. v prípade zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľnosti pre rok 2020 predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva aktualizovaný výpočet percentuálnych podielov, ktorý zohľadní nové výmery dane z nehnuteľnosti pre jednotlivé mestské časti.
T: 30.4.2020

2. predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva pri schvaľovaní rozpočtu hlavného mesta na roky 2021-2023 materiál k percentuálnym podielom mestských častí, v ktorom miera redistribúcie dane z nehnuteľnosti bude stanovená na 35 %. 
T: 23.12.2020
T: