Návrh uznesenia

Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu podľa čl. 91 ods. 1 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

berie na vedomie
1. percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 nasledovne: 
 
Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy jednotlivo
pre daň z príjmu fyzických osôb (DPFO),  pre daň z nehnuteľností (DzN)
a pre výnosy z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy (VPNM)
zaokrúhlené na štyri desatinné miesta
 
Mestská časť %
DPFO
%
DzN
%
VPNM
Staré Mesto 9,3369% 14,2245% 10,7684%
Pod. Biskupice 5,2007% 3,3012% 4,6444%
Ružinov 17,3923% 25,0691% 19,6407%
Vrakuňa 4,5974% 1,5723% 3,7114%
Nové Mesto 9,0011% 14,8992% 10,7286%
Rača 5,2930% 5,8571% 5,4582%
Vajnory 1,3891% 2,5068% 1,7165%
Devín 0,3112% 0,4843% 0,3619%
Devínska Nová Ves 4,2564% 9,7804% 5,8742%
Dúbravka 7,7009% 3,0537% 6,3398%
Karlova Ves 7,3019% 4,1655% 6,3833%
Lamač̌ 1,6028% 1,5997% 1,6019%
Záhorská́ Bystrica 1,2747% 1,2737% 1,2744%
Čunovo 0,3146% 0,3113% 0,3136%
Jarovce 0,6675% 0,5146% 0,6227%
Petržalka 23,4203% 10,7581% 19,7118%
Rusovce 0,9392% 0,6285% 0,8482%
SPOLU 100,0000% 100,0000% 100,0000%
 
 
 
2. príspevok hlavného mesta SR Bratislavy malým mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 stanovený  čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.