Návrh uznesenia

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 31404693:

1. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s., za rok 2018.
2. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s., za rok 2017.
3. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s., za rok 2016.