Návrh uznesenia

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 nasledovne:
 
1. zvýšenie bežných príjmov o 3 344 630,00  Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 1 694 888,00  Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 315 876,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 211 543,00 Eur,
5. zníženie príjmových finančných operácií o 1 122 323,00 Eur.