BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 nasledovne:
 
1. zvýšenie bežných príjmov o 3 344 630,00  Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 1 694 888,00  Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 315 876,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 211 543,00 Eur,
5. zníženie príjmových finančných operácií o 1 122 323,00 Eur.