Návrh čiastkového uznesenia - Pätoprstá Elena

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2022

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

E. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
1. aby pripravil materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, v ktorom sa zabezpečí spolu s doručením platobného príkazu na úhradu dane z nehnuteľnosti v hlavnom meste SR Bratislave linku na webový dotazník, kde môže platca dane požiadať hlavné mesto SR Bratislavu o upresnenie vynaloženia svojej dane pre potreby podkladov rozpočtu mesta s týmto textom:
 
                                                      Odporúčam použiť  moje dane pre:
 
Bezpečnosť v mojej lokalite
Čistota v mojej lokalite
Verejné osvetlenie v mojej lokalite
Bezbariérové prístupy k MHD v mojej lokalite
Bezbariérové chodníky v mojej lokalite
Rekonštrukcia chodníkov v mojej lokalite
Nový chodník v mojej lokalite ( dotazník umožní upresnenie lokality na mape)
Prechod pre chodcov v mojej lokalite (upresnenie lokality na mape)
Opravy cestných povrchov v mojej lokalite (upresnenie lokality na mape)
Výsadba a starostlivosť o zeleň v mojej lokalite
Parkovacie miesta (upresnenie lokality na mape)
Kamerový systém v mojej lokalite (upresnenie lokality na mape)
Podpora sociálneho zariadenia v mojej  lokalite (upresnenie lokality na mape)
Podpora školského zariadenia v mojej  lokalite (upresnenie lokality na mape)
Podpora kultúrneho zariadenia v mojej  lokalite (upresnenie lokality na mape)
Verejný priestor pre športové aktivity v mojej lokalite (upresnenie lokality na mape)
Oprava zastávky MHD v mojej lokalite (upresnenie lokality na mape)
Oprava alebo vyznačenie cyklotrasy v moje lokalite (upresnenie lokality na mape)
Polo-zapustené kontajnery pre triedenie odpadu (upresnenie lokality na mape)
Revitalizácia a skultúrnenie verejného priestoru v mojej lokalite
Opatrenia proti hlučnosti a prašnosti v mojej lokalite
Opatrenia proti dopadom klimatických zmien v Bratislave /ochrana vody, ovzdušia.../
Podpora biodiverzity, starostlivosť o prírodu a lesy v mojej lokalite
Podpora ľudí bez domova
Podpora kultúry v meste
Podpora občianskych aktivít v meste
Podpora vzdelávania detí, celoživotné vzdelávanie, podpora učiteľov a MŠ
Podpora pre sociálne programy
Podpora seniorov a aktívneho starnutia
Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození
Podpora sociálneho a nájomného bývania
Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík
Participatívny rozpočet
Podpora ochrany opustených zvierat
iné  položky, ktoré doplní mesto SR Bratislava
 
a to tak, ak aby platca dane mohol označiť aspoň 4 položky (a vyznačenie na mape tam, kde je to potrebné), pre potreby spracovania týchto údajov.

2. aby zabezpečil koncoročné vyhodnotenie odporučení všetkých platcov dane, ktorí poskytli tieto odporúčania pre potreby podkladov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy, alebo rozpočtu príslušnej mestskej časti hlavného mesta SR Bratislavy a informoval o výsledku vyhodnotenia verejnosť aj poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a príslušnej mestskej časti hlavného mesta SR Bratislavy.