Návrh čiastkového uznesenia - Vagač Matej

Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ – pokračovanie

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
nájom časti všetkých pozemkov za 1,00 Eur