Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1507/6 a parc. č. 1533/3, Bratislavskému samosprávnemu kraju so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1507/6 – záhrady vo výmere 554 m² a parc. č. 1533/3 – ostatné plochy vo výmere 4 m², LV č. 400, k. ú. Rača, Bratislavskému samosprávnemu kraju so sídlom Sabinovská 16 v Bratislave, IČO 36063606, za účelom vybudovania stavebných objektov:
Stavebný objekt SO 102 – Areálové spevnené plochy,
Stavebný objekt SO 401 – Sadové úpravy a drobná architektúra (oplotenie, údržba zelene, výsadba nových porastov a zatrávneného pásu popri spevnených plochách), k realizácii II. etapy stavby „Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave – DSS a ZPS Rača, rekonštrukcia objektu Strelkova ul. v Bratislave“, na dobu určitú 10 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v sume:
 
1. 5,00 Eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca,  v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 558 m² predstavuje ročne sumu 2 790,00 Eur,
 
2. 30,00 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 558 m² predstavuje ročne sumu 16 740 Eur,
 
3. 6,00 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 558 m² predstavuje ročne sumu 3 348,00 Eur,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1507/6- záhrady vo výmere 554 m² a parc. č. 1533/3 – ostatné plochy vo výmere 4 m², Bratislavskému samosprávnemu kraju so sídlom Sabinovská 16 v Bratislave, IČO 36063606, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že žiadateľ je poskytovateľom sociálnych služieb   v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, a vybudovanie stavebných objektov je nevyhnutné k zvyšovaniu kvality a rozvoja poskytovania sociálnych služieb pre prijímateľov sociálnych služieb na území hlavného mesta SR Bratislavy a predloženie nájomnej zmluvy je potrebné pre vydanie stavebného povolenia príslušného stavebného úradu podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.