Návrh čiastkového uznesenia

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľností so zohľadnením pripomienok mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy.