Návrh uznesenia

Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Dome tretieho veku

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 418,39 m², evidované na LV č. 1748, parc. č. 370 k. ú. Petržalka, za účelom prípravy a podávania celodennej stravy pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov Domu tretieho veku za 995,21 Eur/mesiac za celý predmet nájmu pre podmienky na vyhlásenie verejného obstarávania. Uzatvorenie zmluvy na dobu určitú počas trvania Zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb
 
s podmienkou:
 
schválenia  prípadu  hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s podmienkou, že po ukončení verejného obstarávania bude uzatvorená nájomná zmluva za celý schválený predmet nájmu s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní, ktorý splnil všetky zákonom stanovené podmienky a vzišiel zo súťaže z verejného obstarávania ako poskytovateľ stravy.