Návrh uznesenia

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu podľa čl. 91 ods. 1 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

schvaľuje
zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 nasledovne:
 
  1.  zvýšenie bežných príjmov o 3 344 630,00  Eur,
  2.  zvýšenie bežných výdavkov o 1 694 888,00  Eur,
  3.  zníženie kapitálových príjmov o 315 876,00 Eur,
  4.  zvýšenie kapitálových výdavkov o 171 543,00 Eur,
  5.  zníženie príjmových finančných operácií o 1 162 323,00 Eur.