Návrh uznesenia

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2022

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 v príjmovej a výdavkovej časti v sume 448 975 805,00 Eur vrátane finančných operácií,
2. príjmy bežného rozpočtu v sume 326 262 369,00 Eur, výdavky bežného rozpočtu v sume 323 796 738,00 Eur a prebytok bežného rozpočtu v sume 2 465 631,00 Eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu v sume 61 289 607,00 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu v sume 98 045 734,00 Eur a schodok kapitálového rozpočtu v sume 36 756 127,00 Eur,
4. príjmové finančné operácie v sume 61 423 829,00 Eur, výdavkové finančné operácie v sume 27 133 333,00 Eur a prebytok finančných operácií v sume 34 290 496,00 Eur,
5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020,
6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a poskytované transfery na rok 2020,
7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020.
B. berie na vedomie
návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2022.
C. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu  vykonaných v zmysle splnomocnenia tohto uznesenia v časti D tohto uznesenia,
2. oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a útvarom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020.

                                                                                        T: 31. 12. 2019
D. splnomocňujeprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020
1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho  rozpočtu, z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov, od iných subjektov verejnej správy,
2. v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku 100 000,00 Eur v každom jednotlivom prípade,
3. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy,
4. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 10 % a medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci jedného programu do výšky 20 % pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu (pričom pri dodržaní % limitu sa vychádza zo schváleného rozpočtu celého programu, z ktorého, resp. v rámci ktorého sa vykonáva jednotlivý  presun),
5. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2020 v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas a v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby pri dosiahnutí vyšších príjmov škôl, školských zariadení a zariadení pre seniorov.