Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3503/17

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy:
- k spoluvlastníckemu podielu 1/11 prislúchajúcemu k pozemku registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3503/17 – ostatné plochy vo výmere 543 m², LV č. 1574, vo vlastníctve MUDr. Marianny Koperdanovej, Veľká Británia, za kúpnu cenu 10 366,00 Eur,
- k spoluvlastníckemu podielu 1/11 prislúchajúcemu k pozemku registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3503/17 – ostatné plochy vo výmere 543 m², LV č. 1574, vo vlastníctve Stanislava Farkaša, Bratislava, za kúpnu cenu  10 366,00 Eur,
- k spoluvlastníckemu podielu 1/22 na pozemku registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3503/17 – ostatné plochy vo výmere 543 m², LV č. 1574, vo vlastníctve Andrei Valkovičovej,Bratislava, za kúpnu cenu 5 183,00 Eur,
 
spolu za kúpnu cenu 25 915, 00 Eur.
 
Uplatnením predkupného práva sa hlavné mesto SR Bratislava stane vlastníkom  pozemku registra „C“ parc. č. 3503/17 v k. ú. Dúbravka v podiele 6/22.