Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2381/16, Petrovi Pčolinskému a Mgr. art. Ondrejovi Mázikovi

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2381/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 44 m², bez založeného listu vlastníctva, ktorej v stave registra „E“ zodpovedá časť pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3045/200 – lesné pozemky vo výmere 44 m², zapísaného na LV č. 5920,  Petrovi Pčolinskému, v Bratislave, a Mgr. art. Ondrejovi Mázikovi,v Bratislave, za účelom majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k pozemku užívanému ako zeleň verejnosti neprístupná, ktorý susedí s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov, na ktorých plánujú realizovať jednoduchú stavbu „Dvojobjekt pre individuálnu rekreáciu“, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 264,00 Eur,
 
s podmienkou:
 
1. Nájomná zmluva bude spoločnými nájomcami podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude spoločnými nájomcami v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. V prípade zamedzenia prejazdu priľahlej komunikácie zo strany spoločných nájomcov, prenajímateľ pristúpi k ukončeniu nájomnej zmluvy odstúpením.
 
Navrhovaný nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 3045/200, k. ú. Dúbravka, vo výmere 44 m², pre Petra Pčolinského a Mgr. art. Ondreja Mázika predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k uvedenej časti predmetného pozemku, ktorú majú pričlenenú k susedným pozemkom v ich vlastníctve, na ktorých plánujú realizovať jednoduchú stavbu „Dvojobjekt pre individuálnu rekreáciu“.