Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 29.11.2022

 1. 1.Zloženie sľubu poslancov

 2. 1a.Návrh na menovanie hlavného architekta Bratislavy

  Materiály
 3. 2.Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 4. 3.Návrh na voľbu členov Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 5. 4.Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 6. 5.Návrh na voľbu predsedov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 7. 6.Návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 8. 8.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 09. 2022, 31. 10. 2022 a k 30. 11. 2022.

  Materiály
 9. 9.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 10. 10.Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti METRO Bratislava, a.s.

 11. 10a.Personálne zmeny v kontrolných orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 12. 11.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy

 13. 12.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 728/6 a parc. č. 728/8, Hradná ulica, spoločnosti KPRHT 4, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu pod stavbou

  Materiály
 14. 13.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, Narcisová ulica, parc. č. 15585/2 pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa, do výlučného vlastníctva spoločnosti TRENDLINE, s.r.o., so sídlom v Bratislave - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

 15. 14.Návrh na schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy

 16. 15.Návrh na nájom nebytového priestoru č. NP 5 na ulici Hany Meličkovej 11/B v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 17. 16.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 901 na ulici Jasovská 1 v Bratislave, k.ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 18. 17.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 22300, Svätovavrinecká ulica, v prospech spoločnosti Zig Zag, s.r.o., so sídlom v Bratislave - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

 19. 18.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v prospech spoločnosti Panorama byty, a. s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 20. 19.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21588/1, parc. č. 21588/4 a parc. č. 21588/5, Sklenárska ulica, v prospech Mgr. Michala Pauera a Petry Pauer Hoffstädterovej

  Materiály
 21. 20.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15284/11, Haburská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 22. 21.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Ružomberská 16, Ružová dolina 16, Muškátová 32, 34, Muškátová 44, 52, Nezábudková 38, Koceľova 6, Kvačalova 28, Vrútocká 34, Vietnamská 40, Krížna 60, Kríková 2, 4/A, Kríková 18, Korytnická 3, Silvánska 1, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 25, Beniakova 28, 30, 32, Veternicová 9, Beňovského 16, Jána Smreka 16, Belinského 3, Wolkrova 19, Fedinova 12, Gercenova 5, Černyševského 9, Mamateyova 12, Lachova 16, Furdekova 8, Rovniankova 22, Rovniankova 24, Bradáčova 5, Šustekova 9, Topoľčianska 8, 10, vlastníkom bytov

 23. 22.Návrh zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 24. 23.Plán zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023

  Materiály
 25. 24.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 26. 25.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 27. 26.Rôzne

 28. .16,00 h vystúpenie občanov

 29. .Materiály na prihlásenie:

Informačné materiály

 1. a.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 1066/2021 zo dňa 16.12.2021 (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 2. b.Správa o prijatých opatreniach vyplývajúcich z kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 186/1999 časť B zo dňa 02. 12. 1999

 3. c.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Muškátová 32, 34, Muškátová 52, Kríková 2, 4/A, Vŕbová 10, Robotnícka 3, Silvánska 1, 9, 11, Beniakova 24, 30, 32, Hlaváčikova 16, Milana Marečka 7, Tupolevova 6/B, Lenardova 6, Lachova 32, Rovniankova 22, Rovniankova 24, Bradáčova 5, Vilová 17, vlastníkom bytov