Návrh uznesenia

Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti METRO Bratislava, a.s.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
vzdanie sa Ing. arch. Michaly Kozákovej funkcie predsedníčky predstavenstva obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO 35732881.
B. schvaľuje
1. určenie Ing. Zuzany Kolman Šebestovej za predsedníčku predstavenstva obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO 35732881,

2. vymenovanie JUDr. Veroniky Ľahkej za zástupkyňu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO 35732881.
C. poverujeprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
predložiť ​na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.,  návrh na určenie predsedníčky predstavenstva a návrh na vymenovanie zástupkyne hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve tejto spoločnosti podľa časti B tohto uznesenia.