Návrh uznesenia

Návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. volí
za členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy:
 
1. komisia mandátová:
1.1     ............................
1.2     …………………
1.3     …………………
1.4     …………………
1.5     …………………
1.6     …………………
 
2. komisia finančnej stratégie:
2.1     …………………
2.2     …………………
2.3     …………………
2.4     …………………
2.5     …………………
2.6     …………………
 
3. komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta:
3.1     …………………
3.2     …………………
3.3     …………………
3.4     …………………
3.5     …………………
3.6     …………………
 
4. komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu:
4.1     …………………
4.2     …………………
4.3     …………………
4.4     …………………
4.5     …………………
4.6     …………………
 
5. komisia územného a strategického plánovania a výstavby:
5.1     …………………
5.2     .………………...
5.3     …………………
5.4     …………………
5.5     …………………
5.6     …………………
 
6. komisia dopravy a informačných systémov:
6.1     …………………
6.2     …………………
6.3     …………………
6.4     …………………
6.5     …………………
6.6     …………………
 
7. komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport:
7.1     …………………
7.2     …………………
7.3     …………………
7.4     …………………
7.5     …………………
7.6     …………………
 
8. komisia pre  kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva:
8.1     …………………
8.2     …………………
8.3     …………………
8.4     …………………
8.5     …………………
8.6     …………………
 
9. komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania:
9.1     …………………
9.2     …………………
9.3     …………………
9.4     …………………
9.5     …………………
9.6     …………………
 
10. komisia pre ochranu verejného poriadku:
10.1   …………………
10.2   …………………
10.3   …………………
10.4   …………………
10.5   …………………
10.6   …………………
 
11. komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu:
11.1   …………………
11.2   …………………
11.3   …………………
11.4   …………………
11.5   …………………
11.6   …………………
 
12. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
12.1   …………………
12.2   …………………
12.3   …………………
12.4   …………………
12.5   …………………
12.6   …………………
12.7   …………………
12.8   …………………
B. ukladápredsedom komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy návrhy na voľbu ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z radov občanov-neposlancov.
T: 31. 03. 2023