Bod č. 2

Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.