Návrh uznesenia

Návrh na voľbu členov Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie,
že tajným hlasovaním boli za členov Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvolení:
 
1.   …………………
2.   …………………
3.   …………………
4.   …………………
5.   …………………
6.   …………………
7.   …………………
8.   …………………
9.   …………………
10. …………………
 
(mená členov mestskej rady budú doplnené podľa výsledkov tajného hlasovania)