Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, Narcisová ulica, parc. č. 15585/2 pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa, do výlučného vlastníctva spoločnosti TRENDLINE, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  predaj  pozemku  registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 15585/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 607 m², LV č. 7868, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v celosti, do výlučného vlastníctva spoločnosti TRENDLINE, s.r.o., Gagarinova 7/A, Bratislava, IČO 35862432, za kúpnu cenu 280,09 eur/m²,  t. z. za kúpnu cenu celkove 170 014,63 eur,  
  
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.