Návrh uznesenia

Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 22300, Svätovavrinecká ulica, v prospech spoločnosti Zig Zag, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ KN, k. ú. Vinohrady, parc. č. 22300 – zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu vyznačenom podľa GP č. G1-1127/22 ako diel 1 vo výmere 4 m², LV č. 6747, spočívajúceho v práve vybudovania, užívania, prevádzkovania a opravy stavby prístupovej komunikácie „Predĺženie komunikácie tr. D1 ul. Svätovavrinecká“, v prospech každodobého vlastníka stavby, v súčasnosti v prospech spoločnosti Zig Zag, s.r.o., so sídlom Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava, IČO 50740229, za jednorazovú odplatu 1 428,00 eur,
    
s podmienkami:
 
1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Oprávnený z vecného bremena uhradí celú jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní od podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena obidvoma zmluvnými stranami.