Návrh uznesenia

Návrh na voľbu predsedov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie,
že tajným hlasovaním za predsedov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy boli zvolení:
 
.............................. – komisia mandátová
.............................. – komisia finančnej stratégie
.............................. – komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta
.............................. – komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu
.............................. – komisia územného a strategického plánovania, a výstavby
.............................. – komisia dopravy a informačných systémov
.............................. – komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport
.............................. – komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva
.............................. – komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
.............................. – komisia pre ochranu verejného poriadku
.............................. – komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu
.............................. – komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 
(mená predsedov komisií budú doplnené podľa výsledkov tajného hlasovania)