Návrh uznesenia

Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

poveruje
poveruje poslanca ...................... zvolávaním zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 12 ods. 2 prvá veta zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.