Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 29.03.2017

 • 29. marca 2017, 09:00 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [52.47 kB]
 • Pokračovanie zasadnutia z 16.02.2017
 1. 0E.Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polereckého

 2. 0F.Návrh na vytvorenie komisie na prípravu novely zákona o Bratislave

 3. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2016, k 31. 1. 2017 a plnenie uznesení bez termínu plnenia

 4. 3.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/28, do vlastníctva spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 5. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15515/46, spoločnosti Dexterity, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 6. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15651/184, do vlastníctva Ing. Kataríne Kullovej

 7. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 4375/5, 8, parc. č. 4432/6-10, 12, 15, pre Ing. Alexandra Rozina, CSc.

 8. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe, súpis. č. 108, na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto

 10. 10.Návrh na prevod ako prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa spoluvlastníckeho podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4365/1, prislúchajúceho ku garáži č. 2-233, 1. p. v garážovom dome na Wolkrovej ulici č. 2, súpis. č. 3330, do vlastníctva Ing. Romanovi Ružičkovi

  Materiály
 11. 13.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 602/2012 zo dňa 31. 5. 2012, ktorým bol schválený nájom pre Kolkársky klub Spoje Bratislava so sídlom v Bratislave

 12. 14.Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2016

 13. 15.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 14. 16.Protest prokurátora proti § 1 ods. 1, 2, všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 15. 18.Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy vo vzťahu k implementácii požiadaviek mestských častí hlavného mesta SR Bratisavy na riešenie nimi navrhovaných infraštruktúrnych investičných zámerov (plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 406/2016 časť C)

  Materiály
 16. 19.Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 496/2008 časť C bod 2.2 a bod 2.3 - Koncepcia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky

  Materiály
 17. 20.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 18. 21.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020

 19. 22.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 20. 23.Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014 mestskou príspevkovou organizáciou Mestské lesy v Bratislave

  Materiály
 21. 24.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

 22. 25.Dodatok č. 1 k Zásadám vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 23. 26.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2015/2016

 24. 27.Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v rokoch 2014 – 2015

 25. 28.Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2016

 26. 29.Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov jesene života

 27. 30.Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Lamač

 28. 31.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedobytnej pohľadávky v sume 325 223,07 Eur s príslušenstvom voči dlžníkovi JUVENUS s.r.o. (právnemu nástupcovi spoločnosti RIGHT STEP s.r.o.)

  Materiály
 29. 32.Návrh na schválenie zníženia nájomného o 50 % zo všetkých nájomných zmlúv v platnom znení uzatvorených s nájomcami HC SLOVAN Bratislava - mládež, občianske združenie a Športový hokejový klub KŠK Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 684/2016

 30. 34.Návrh na zverenie stavby v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, súpis. č. 1831 – Materská škola Myjavská, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2510/3, parc. č. 2510/1, a pozemku registra „E“ parc. č. 2510/3, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  Materiály
 31. 35.Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 32. 37.Návrh na nájom nebytového priestoru 906 vo výmere 151,19 m² v stavbe, súpis. č. 242, na pozemku parc. č. 315 na Panskej 2 v Bratislave. k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 33. 38.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 550,65 m² v stavbe, bez súpisného čísla, na pozemku parc. č. 3392/25 v Čiernom lese v Bratislave, k. ú. Ružinov, zapísanej na LV č.1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 34. 39.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 63,70 m² v stavbe, súpis. č. 2173, na pozemkoch parc. č. 1137 a 1138 na Cabanovej 15 a 17 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 35. 40.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² v stavbe, súpis. č. 5962, na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 36. 41.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 458,04 m² v stavbe, súpis. č. 3175, na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 37. 42.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m² v stavbe, súpis. č. 3175, na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 38. 43.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 64,26 m² v stavbe, súpis. č. 3514, na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 39. 44.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 90,07 m² v stavbe, súpis. č. 3514, na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 40. 45.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 28,30 m² v stavbe, súpis. č. 102506, na pozemku parc. č. 10319/1 na Odborárskom námestí 4-6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 41. 46.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 284,50 m² v stavbe, súpis. č. 3069, na pozemku parc. č. 2470 na Jasovskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 42. 47.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 903 vo výmere 280,53 m² v stavbe, súpis. č. 3069, na pozemku parc. č. 2469/1 na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 43. 48.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 902 vo výmere 396,20 m² v stavbe, súpis. č. 3042, na pozemku parc. č. 2468/1 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 44. 50.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 45. 51.Interpelácie

 46. 52.Rôzne