Návrh čiastkového uznesenia (platné)

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2016, k 31. 1. 2017 a plnenie uznesení bez termínu plnenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

B. schvaľuje
6. Určenie nového termínu splnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  Bratislavy:  
 
p.č.  nositeľ uznesenia číslo uznesenia zo dňa
 
 
pôvodný
a predĺžený termín
 
nový termín
splnenia uznesenia
 
6.1 riaditeľ magistrátu č. 673/2012
časť C bod 4
zo dňa 27. 6. 2012
30. 11. 2012
predĺžené termíny:
30. 9. 2013
30. 11. 2013
31. 12. 2014
30. 6. 2015
1. 3. 2016
30. 6. 2016
31. 12. 2016
TK: ročne vždy
k 31. 12.
6.2 členka dozornej
rady ALIANCIA
STARÁ TRŽNICA
poslankyňa MsZ
Ing. arch. Lucia Štasselová
943/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 v znení uzn. č. 1033/2013
zo dňa 25. 4. 2013
TK: polročne 30. 3. 2017
6.3 primátor 1636/2014
bod 2
zo dňa 3. 7. 2014
TK:september 2014
predĺžený termín:
TK:1x ročne k 1. 6.
24. 9. 2015
29. 2. 2016
február 2017
TK: 30. 3. 2017
6.4 primátor č. 237/2015
časť E body 1 až 4
zo dňa 24. 9. 2015
pôvodný
a predĺžený termín
10.12.2015 a následne vždy
k 31. 12.
predĺžený termín:
31. 12. 2015
31.   3. 2016
26.   5. 2016
30.   6. 2016
27. 10. 2016
31.   1. 2017 -
nebol schválený
MsZ
 
30. 3. 2017
6.5 primátor 396/2016
časť C bod 1
zo dňa 30. 3. 2016
29. 9. 2016
27.10.2016
16. 2. 2017
 
27. 4. 2017
6.6 primátor 518/2016
zo dňa 29. 6. 2016
29. 9. 2016
 v nasledujúcich
 mesiacoch vykazované ako
nesplnené
kontrolný termín:
štvrťročne počnúc
1. 3. 2017
6.7 primátor 578/2016
bod 2
zo dňa 6. 9. 2016
bez termínu 15. 3. 2017
6.8 primátor 663/2016
časť B bod 2 podbod 2.2 - opatrenie č. 1
zo dňa 16. 11. 2016
31. 1. 2017 16. 11. 2017
6.9 primátor 668/2016
časť B
zo dňa 16. 11. 2016
bez termínu 30. 3. 2017
6.10 primátor 704/2016
časť C
zo dňa 8. 12. 2016
31. 3. 2017 31. 12. 2017