Návrh čiastkového uznesenia - Pätoprstá Elena

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2016, k 31. 1. 2017 a plnenie uznesení bez termínu plnenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

C. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
aby návrhy na zrušenie uznesenia Mestského zasadnutia hlavného mesta SR Bratislavy zaraďoval do programu zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v samostatnom bode programu aj s odôvodnením návrhu.