Návrh uznesenia

Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polereckého

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
petíciu obyvateľov Bratislavy proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polereckého.
B. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby
1. okamžite zastavil akúkoľvek činnosť hlavného mesta SR Bratislavy týkajúcu sa výstavby náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. č. 326/1 a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, v k. ú. Petržalka, a to aj v nadväznosti na uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 668/2016 zo dňa 16. 11. 2016.
                                                                                                            T: 30. 3. 2017
 
2. nevynakladal z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy ďalšie finančné prostriedky na výstavbu náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. č. 326/1 a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, v  k. ú. Petržalka, ani na iné činnosti súvisiace s touto výstavbou (napr. štúdie, projektová dokumentácia, verejné obstarávanie).
                                                                                                            T: 30. 3. 2017
 
3. zabezpečil obstaranie zmien a doplnkov platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v lokalitách Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. č. 326/1 a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, v  k. ú. Petržalka, z existujúceho funkčného využitia kód 101, viacpodlažná zástavba obytného územia, na funkčné využitie kód 1110, parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, stabilizované územie.
                                                                                                            T: 31. 12. 2017
 
4. po zverejnení oznámenia o začatí obstarávania zmien a doplnkov platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy požiadal stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka o vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere v lokalitách Haanova/Pankúchova, pozemok parc. č. 326/1 a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, v  k. ú. Petržalka, v ktorom sa dočasne zakáže a obmedzí stavebná činnosť, najmä ak by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využitie územia podľa pripravovaných zmien a doplnkov platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.
                                                                                                            T: do 10 dní po zverejnení oznámenia
 
5. rešpektoval uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 668/2016 zo dňa 16. 11. 2016 a v súlade s časťou B bodmi 1 a 2 tohto uznesenia, vybral iné lokality na výstavbu náhradných nájomných bytov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka ako sú lokality Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. č. 326/1, a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, v k. ú. Petržalka, ak je výstavba náhradných nájomných bytov v mestskej časti Bratislava-Petržalka nevyhnutná.
                                                                                                            T: 30. 4. 2017
 
6. predložil Mestskému zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o vykonaných opatreniach v zmysle časti B bodov1 až 5 tohto uznesenia.
                                                                                                            T: 31. 5. 2017
7. urýchlene dorokoval podmienky s Ministerstvom dopravy a výstavby SR v súvislosti s nákupom náhradných nájomných bytov.
                                                                                                            T: 26. 04. 2017
C. súhlasí
s tým, aby pri najbližšom schvaľovaní zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy bolo funkčné využitie územia v lokalitách Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. č. 326/1 a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, v k. ú. Petržalka, zmenené tak, aby sa z týchto lokalít stalo stabilizované územie, kód 1110 (funkcia parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy).