Návrh uznesenia

Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov jesene života

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
dodatok č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov jesene života s účinnosťou od 1. marca 2017.