Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15651/184, do vlastníctva Ing. Kataríne Kullovej

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8  písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 15651/184 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 232 m², odčleneného podľa GP č. 91/2011, úradne overeného dňa 03. 10. 2011, z pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 15651/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 034 m², zapísaného na LV č. 3134 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy, do výlučného vlastníctva Ing. Kataríne Kullovej,za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku č. 60/2016 vypracovaného znalkyňou Ing. Ivetou Engelmanovou, ktorá vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 130,50 Eur/m², čo pri výmere 232 m² predstavuje sumu celkom 30 276,00 Eur,

s podmienkami:
  1.   Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcou v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
  2.   Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Predaj sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa. § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že kupujúca je vlastníčkou nehnuteľností v k. ú. Ružinov, pozemkov registra „C“, parc. č. 15651/96-98, 102, 141, 144-146, 170,172, a stavby, súpis. č. 5532 – Gardencentrum Kulla na parc. č. 15651/102, zapísaných na LV č. 4773, ktoré spolu tvoria Záhradné centrum Kulla. Spolu s uvedenými nehnuteľnosťami je v tomto areáli oplotený a užívaný aj pozemok pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 15651/184 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 232 m², vytvorený podľa GP č. 91/2011, preto predajom predmetného pozemku dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku, a teda k zosúladeniu skutkového stavu so stavom právnym.