Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15515/46, spoločnosti Dexterity, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8  písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 15515/46 – ostatné plochy vo výmere 29 m², odčleneného podľa GP č. 1410/2016, úradne overeného dňa 06. 12. 2016, z pozemku registra „E“ v k. ú. Nivy, parc. č. 15515/9 – ostatné plochy vo výmere 703 m², zapísaného na LV č. 4438, ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy, do výlučného vlastníctva spoločnosti Dexterity s.r.o., so sídlom Platanová 20254/42,  Bratislava, IČO 36828131, za kúpnu cenu pozostávajúcu z dvoch častí:

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 73/2016 vypracovaného znalkyňou Ing. Miroslavou Juritkovou, ktorá vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 152,25 Eur/m², čo pri výmere 29 m² predstavuje sumu celkom 4 415,25 Eur.

Druhú časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku k. ú. Nivy, parc. č. 15515/46 vo výmere 29 m², za obdobie od 30.04. 2015 do podpisu kúpnej zmluvy kupujúcim a vychádza zo sadzby 14,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy a Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
 
s podmienkami:
  1.   Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
  2.   Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  
Predaj sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa. § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že kupujúci ako vlastník pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 15515/2 – záhrady vo výmere 241 m², LV č. 4702, na ktorom sa realizuje stavba „Zariadenie obchodu a nevýrobných služieb“ na základe právoplatného stavebného povolenia č. j. SU/CS 1213/2015/5/JAN-10, je jedným zo stavebníkov tejto stavby a predajom pozemku bude zabezpečený prístup k tejto stavbe vybudovaním spevnenej plochy ako príjazdovej cesty.