Návrh čiastkového uznesenia - Augustinič Katarína

Návrh na schválenie zníženia nájomného o 50 % zo všetkých nájomných zmlúv v platnom znení uzatvorených s nájomcami HC SLOVAN Bratislava - mládež, občianske združenie a Športový hokejový klub KŠK Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 684/2016

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

3. zníženie nájomného o 50% zo všetkých budúcich nájomných zmlúv pre občianske združenie Jumping Joe, IČO 42254744
4. zvyšné alokované prostriedky pre STARZ z rozpočtu viazať pre ŠHK-KŠK Bratislava na výmenu mantinela a kúpu stroja na úpravu ľadovej plochy.