Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 4375/5, 8, parc. č. 4432/6-10, 12, 15, pre Ing. Alexandra Rozina, CSc.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 4375/5 – ostatné plochy vo výmere 35 m², parc. č. 4375/8 – ostatné plochy vo výmere 160 m², parc. č. 4432/6 – vinice vo výmere 1 133 m², parc. č. 4432/7 – vinice vo výmere 1 163 m², parc. č. 4432/8 – vinice vo výmere 1 221 m², parc. č. 4432/9 – vinice vo výmere 60 m², parc. č. 4432/10 – vinice vo výmere 1 433 m², parc. č. 4432/12 – vinice vo výmere 1 525 m², parc. č. 4432/15 – vinice vo výmere  2 594 m², spolu vo výmere 9 324 m², pre Ing. Alexandra Rozina, CSc., , na dobu určitú, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 31. 12. 2037, za účelom trvalého využívania predmetu nájmu ako vinice, vinohradníckej plochy alebo vinohradu, tak ako sú definované v zákone č.  313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov, za nájomné 1,00 Eur/rok/celý predmet nájmu a vecné plnenie vo forme vína – nájomca sa zaväzuje odovzdať prenajímateľovi 10 % z úrody vo forme certifikovaného vína (§ 26 zákona č. 313/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov). Toto certifikované víno bude mať značku „mestské víno“ a bude označené špeciálnymi etiketami s logom mesta, logom výrobcu, povinné náležitosti, ktoré má etiketa obsahovať (ako napr. symbol mesta), určí prenajímateľ. Náklady spojené s výrobou etikiet bude v plnom rozsahu znášať nájomca,
 
s podmienkou:

Zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu vyššie špecifikovaných pozemkov v k. ú. Rača žiadateľom ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že žiadateľ hodlá revitalizovať predmet nájmu a trvalo využívať ako vinice, vinohradnícke plochy alebo vinohrad, tak ako sú definované v zákone č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je vlastníkom okolitých vinohradov.